ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού»

Μαθήματα

Μαθήματα

Ευέλικτο και Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα

Το ΠΜΣ έχει σχεδιαστεί κατάλληλα έτσι ώστε οι απόφοιτοι του να έχουν όλες τις οικονομικο-διοικητικές γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται για να γίνουν αξιόπιστα στελέχη τουριστικών οργανισμών/επιχειρήσεων ή επιτυχημένοι επιχειρηματίες / αυτοαπασχολούμενοι.Κατά την διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων του ΠΜΣ, οι φοιτητές παρακολουθούν τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα ανά εξάμηνο, τα οποία συνοπτικά περιγράφονται στη συνέχεια. Στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η μεταπτυχιακή εργασία, για τις ανάγκες της οποίας οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν σεμινάριο σχετικά με τη μεθοδολογία έρευνας (διάρκειας 15 ωρών).

 

Μαθήματα 1ου Εξαμήνου

Τουριστική Βιομηχανία και Ανάλυση Δεδομένων Τουρισμού

Ο σκοπός του μαθήματος είναι διττός. Αφενός να εξοικειωθούν οι φοιτητές με έννοιες που αφορούν στα οικονομικά του τουρισμού και των μεταφορών τόσο στο μάκρο – επίπεδο (εθνική οικονομία) όσο και στο μίκρο-επίπεδο (επιχείρηση) και αφετέρου να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την ανάλυση δεδομένων χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο τις δυνατότητες που προσφέρουν τα λογιστικά φύλλα. Συγκεκριμένα θα δοθεί έμφαση στην  οργάνωση των δεδομένων σε λίστες, την εξαγωγή στατιστικών μέτρων από τις λίστες και γενικότερα στη χρήση της στατιστικής για την εξαγωγή συμπερασμάτων στη λήψη αποφάσεων και στη διενέργεια προβλέψεων.

Διοικητική Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην ανάπτυξη και χρήση λογιστικών και ποσοτικών πληροφοριών για την υποβοήθηση στη λήψη αποφάσεων, τον έλεγχο και τη μέτρηση της απόδοσης των τουριστικών επιχειρήσεων. Οι βασικές έννοιες λογιστικής και κοστολόγησης, ο προϋπολογιστικός σχεδιασμός και έλεγχος, η μέτρηση της απόδοσης και η ανάλυση αριθμοδεικτών αποτελούν τον κορμό του μαθήματος, με έμφαση στην εφαρμογή τους στα πλαίσια των ιδιαιτεροτήτων του τουριστικού τομέα, όπως η εποχικότητα τα υψηλά σταθερά κόστη, το μείγμα υπηρεσιών/εμπορευμάτων/προϊόντων που οι τουριστικές επιχειρήσεις παρέχουν

Διοίκηση Μάρκετινγκ στις Τουριστικές Επιχειρήσεις

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στην έννοια του μάρκετινγκ και η εμπέδωση των βασικών αρχών, μεθόδων και προβλημάτων του μάρκετινγκ ως διοικητική λειτουργία. Παράλληλα, ο φοιτητής θα εντρυφήσει στην ιδιαίτερη φύση των υπηρεσιών και πως αυτές μπορούν να αντιμετωπισθούν μέσα από τις λειτουργίες της διοίκησης μάρκετινγκ και του στρατηγικού προγραμματισμού. Στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι  τεχνικές και οι μέθοδοι που εφαρμόζει το μάρκετινγκ για την ανάλυση των επιχειρηματικών προβλημάτων και επιπλέον θα αναλυθεί η σημασία της διαμόρφωσης στρατηγικής σε θέματα προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, δικτύου διανομής, τιμολόγησης, προβολής και επικοινωνίας.

Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές εκείνες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διαχειριστούν αρμοδιότητες, να συνεργαστούν και να διοικήσουν αποτελεσματικά επιχειρήσεις. Το μάθημα αρχικά εισάγει τους φοιτητές στις θεμελιώδεις αρχές της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και στη συνέχεια εξειδικεύει σε επιμέρους σύγχρονα θέματα του αντικειμένου. Επιπλέον, το μάθημα στοχεύει στο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές έννοιες και διαδικασίες του πεδίου της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και τον τρόπο  με τον  οποίο η διαχείριση αυτή συνδέεται με την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Επίσης να αναπτύξει τις δεξιότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να αναγνωρίζουν τους τρόπους διαμόρφωσης της δυναμικής των εργασιακών ομάδων και τις μεθόδους επιτυχούς επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων. Μεθοδολογικά, πέραν από τις διαλέξεις, το μάθημα θα βασισθεί και σε μελέτες περίπτωσης, ασκήσεις κατανόησης και παιχνίδια ρόλων, που θα είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά του τουριστικού κλάδου.

Μαθήματα 2ου Εξαμήνου

Σύγχρονες Μέθοδοι Προώθησης και Διανομής στις Τουριστικές Επιχειρήσεις

Σκοπός Μαθήματος είναι να αναγνωρίσουν οι φοιτητές τη σημασία των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας στον τουριστικό τομέα και να αποκτήσουν δεξιότητες / ικανότητες σχετικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή σύγχρονων μορφών προώθησης και διαχείρισης των καναλιών διανομής στις τουριστικές επιχειρήσεις. Αρχικά θα παρουσιαστούν τα κανάλια διανομής στον τουρισμό, όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα στα πλαίσια των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας και στη συνέχεια θα συζητηθούν θέματα διαδικτυακής προώθησης των τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα

Ο σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι διττός: από την μία πλευρά στοχεύει στο να εφοδιάσει του φοιτητές με τις βασικές γνώσεις, τεχνικές και δεξιότητες του στρατηγικού σχεδιασμού, που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ενεργεί ένας μάνατζερ προκειμένου να αντιμετωπίσει επιτυχώς τον ανταγωνισμό και να οδηγήσει την επιχείρησή του σε ανώτερα επίπεδα απόδοσης. Σε αυτά τα πλαίσια παρουσιάζονται εκτενώς οι διάφορες στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, οι επιχειρηματικές στρατηγικές, καθώς και οι στρατηγικές επέκτασης και διεθνοποίησης των τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, το μάθημα θα εισαγάγει τους φοιτητές σε μια νέα αντίληψη περί επιχειρηματικότητας στον τουριστικό τομέα, μακριά απο τις τυπικές μορφές μαζικής τουριστικής επιχειρηματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του μαθήματος είναι να οδηγήσει τους φοιτητές σε μια διαφορετική προσέγγιση του τουριστικού φαινομένου και του τουρισμού, η οποία θα στηρίζεται στη διάγνωση «επιχειρηματικών κενών» στην αγορά και την εκμετάλλευσή τους. Ως εκ τούτου θα δοθεί έμφαση στη δημιουργία νέας επιχειρηματικής δράσης, στο επίπεδο της μικρής και μικρομεσαίας τουριστικής επιχείρησης

Revenue Management - Διαχείριση Εσόδων

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια, την αξία και τις ιδιαιτερότητες του Revenue Management για τις τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς και να αποκτήσουν δεξιότητες / ικανότητες σχετικά με την προετοιμασία και εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης, ελέγχου και βελτιστοποίησης των εσόδων. Το μάθημα αρχικά πραγματεύεται το κόστος και πως αυτό διαμορφώνεται και καταγράφεται στην περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η έννοια της τιμής, η σύνδεσή της με την προσδοκώμενη αξία του πελάτη, αλλά και η επίδρασή της στα έσοδα της επιχείρησης. Στο επίκεντρο του μαθήματος βρίσκεται η τιμολόγηση και οι στρατηγικές της, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην δυναμική τιμολόγηση, η οποία βελτιστοποιεί τα έσοδα και κατ’ επέκταση τα κέρδη των τουριστικών επιχειρήσεων.

Διαχείριση Ποιότητας στον Τουρισμό και Customer Service

Στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης και του μεγάλου ανταγωνισμού, όλες οι επιχειρήσεις, είτε εμπορικές, είτε παροχής υπηρεσιών, αντιλαμβάνονται ότι, για να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικές πρέπει να θέσουν στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους τον πελάτη και την άψογη εξυπηρέτηση του. Η πελατοκεντρική αυτή προσέγγιση και θέση, γίνεται ακόμη πιο αναγκαία και επιβεβλημένη στις ξενοδοχειακές και εν γένει τουριστικές επιχειρήσεις και μάλιστα υπό τις παρούσες συνθήκες. Σκοπός του μαθήματος είναι να μυήσει τους φοιτητές στη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο χώρο των Τουριστικών Επιχειρήσεων καθώς επίσης και την εξοικείωσή τους με τη χρήση τεχνικών και εργαλείων για την εφαρμογή αυτής.

 
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξεις (π.χ. μελέτες περίπτωσης), εργαστηριακές ασκήσεις (αν απαιτούνται) και εκπόνηση εργασιών. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε επτά μίση (7,5) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), ενώ η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS.
 

3ο Εξάμηνο – Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού, οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία, η οποία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου σπουδών.

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας (Δ.Ε.) είναι η εκπόνηση επιστημονικής έρευνας σε θέματα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος. Αποτελεί το τελικό στάδιο του μεταπτυχιακού τίτλου και ουσιαστικά δείχνει το βαθμό στον οποίο οι φοιτητές έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις προκειμένου να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν μια ερευνητική μελέτη.

Οδηγός Διπλωματικών Εργασιών
Πρόσκληση σε ομιλία Αντωνακάκη Κωνσταντίνου
Πρόσκληση σε ομιλία Αντωνακάκη Κωνσταντίνου

Σε συνέχεια των ομιλιών που θα πραγματοποιηθούν στο μάθημα της Διοικητικής Λογιστικής για Τουριστικές Επιχειρήσεις, οι κύριοι Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πασσάς Ιωάννης, διδάκτωρ του Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τουρισμού, σας προσκαλούν να...

Αναβολή μαθήματος Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Επιχειρήσεων

Για λόγους ανωτέρας βίας το μάθημα Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Επιχειρήσεων με τον κο Αποστολάκη Αλέξανδρο  δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη18/01/2024 και ώρα 17:00-20:00μμ.   Θα ενημερωθείτε από τον διδάσκοντα για την αναπλήρωση του...

3η Παγκρήτια Ημέρα Καριέρας στις Ξενοδοχειακές Μονάδες της Κρήτης
3η Παγκρήτια Ημέρα Καριέρας στις Ξενοδοχειακές Μονάδες της Κρήτης

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων και η Περιφέρεια Κρήτης, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει ο Τουρισμός στην Κρήτη, αλλά και οι μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει ο ξενοδοχειακός κλάδος του νησιού μας στον τομέα της εργασίας, συνδιοργανώνουν την «3η...