Κριτήρια Επιλογής

Υποψήφιων Φοιτητών

Κριτήρια Επιλογής

Στο ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού» μπορούν να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι όλων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ)  της  χώρας ή ισότιμων ξένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και συγκεκριμένα:

  1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλoξενίας, Τμημάτων Διοίκησης Τουρισμού και Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων.
  2. Πτυχιούχοι συναφών ειδικοτήτων, όπως Μάρκετινγκ, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, κ.α.
  3. Πτυχιούχοι άλλων, μη συναφών, ειδικοτήτων με τουλάχιστον δύο έτη συναφή επαγγελματική εμπειρία.
  4. Άλλες περιπτώσεις μη συναφών ειδικοτήτων, χωρίς σχετική προϋπηρεσία, θα εξετάζονται κατά περίπτωση από την Σ.Ε.

Οι κάτοχοι πτυχίου της αλλοδαπής υποχρεούνται να έχουν την Βεβαίωση Αναγνώρισης Ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Κατ’ εξαίρεση, όσοι από τους υποψηφίους δεν έχουν πτυχίο αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, αλλά έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά προς αναγνώριση, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν μαζί με τους τίτλους σπουδών τη Βεβαίωση Αναγνώρισης Ισοτιμίας, κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα. Σε διαφορετική περίπτωση δεν εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. Τελειόφοιτοι που δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τις σπουδές τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, αλλά για να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. θα πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών.

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τριανταπέντε (35) φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο, στους οποίους δύναται να συμπεριλαμβάνονται και φοιτητές μερικής φοίτησης, ο αριθμός των οποίων δε θα ξεπερνάει το ισοδύναμο τριών (3) φοιτητών πλήρους φοίτησης. Μερική φοίτηση προβλέπεται για εργαζόμενους φοιτητές, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στη Συνέλευση του τμήματος, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε μη εργαζόμενους φοιτητές.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 4 του ν. 3685/2008 (Α’148), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει του ν. 4485/2017.

Τέλος, μπορεί να γίνει δεκτός ως υπεράριθμος ένας (1) φοιτητής ανά έτος, μέλος ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/17.

Οι υποψήφιοι επιλέγονται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνουν από τα παρακάτω:

  • Βαθμό πτυχίου,
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (η γνώση και άλλης ξένης γλώσσας θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν)
  • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο,
  • Προσωπική συνέντευξη.

Επιλέγονται αυτοί που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται σε άτομα με συναφή επαγγελματική εμπειρία.

Νέα

Συνέντευξη της κας Δήμου Ειρήνης, Διευθύντριας ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τη συνέντευξη της κας Δήμου Ειρήνης, Διευθύντριας ΠΜΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού, στo TravelDailyNews, την ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα για τους επαγγελματίες της τουριστικής αγοράς σε Ελλάδα και Κύπρο....

Άρθρο του μεταπτυχιακού φοιτητή κου Μπακάλη Ευθύμη

Ένα ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με την πορεία του τουρισμού από τον φοιτητή του μεταπτυχιακού ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού κο Μπακάλη Ευθύμη στη σελίδα του ενημερωτικού  ηλεκτρονικού περιοδικού σε θέματα τουρισμού και οικονομίας...

Πρόγραμμα Β΄ εξεταστικής περιόδου Ιούνιος 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα 14/6/2022 15/6/2022 16/6/2022 17/6/2022 17:00-19:00 Σύγχρονες Μέθοδοι Διανομής στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων &...