ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού»

Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

1. Τι προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ για να υποβάλω την αίτησή μου;

Προαπαιτούμενα για την υποβολή αίτησης στο ΠΜΣ είναι τα παρακάτω:

(α) Πτυχίο Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλoξενίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και συναφών αντικειμένων Τριτοβάθμιων Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. (Μπορούν να υποβάλουν αίτηση και πτυχιούχοι μη συναφών τμημάτων, εάν διαθέτουν τουλάχιστον δύο έτη συναφούς επαγγελματικής προϋπηρεσίας.)

(β) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

(Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε ενότητα Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών)

 

2. Πότε διεξάγονται τα μαθήματα;

Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα: χειμερινό, οπότε και θα πραγματοποιείται η διδασκαλία των μαθημάτων και εαρινό που θα αφορά στην εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών.

  1. Tα μαθήματα του Π.Μ.Σ. (και των δύο εξαμήνων διδασκαλίας) διεξάγονται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια χειμερινών εξαμήνων δύο συναπτών ετών. Πιο συγκεκριμένα θα ξεκινούν τη δεύτερη Δευτέρα του Νοεμβρίου κάθε έτους, θα έχουν διάρκεια διδασκαλίας 13 εβδομάδων, ενώ θα ακολουθούν και 2 εβδομάδες εξετάσεων. Η επαναληπτική εξέταση των μαθημάτων θα λαμβάνει χώρα τον Ιούνιο (την ίδια περίοδο με τη διεξαγωγή των εξετάσεων εαρινού εξαμήνου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου).
  2. Κατά το εαρινό εξάμηνο σπουδών του πρώτου έτους οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα, εάν δεν είναι ήδη εργαζόμενοι, να πραγματοποιήσουν εάν επιθυμούν, πρακτική εξάσκηση, για την εύρεση της οποίας θα μπορεί να συνδράμει και το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, μέσα από το δίκτυο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
  3. Tην εβδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων του δεύτερου εξαμήνου σπουδών (πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου) θα διεξάγεται ένα εντατικό σεμιναριακό μάθημα “Μεθοδολογία Έρευνας” διάρκειας 15 ωρών, η παρακολούθηση του οποίου θα είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές και η οποία θα έχει ως στόχο την προετοιμασία τους για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής τους εργασίας. Oι φοιτητές μερικής φοίτησης θα πρέπει να παρακολουθούν το μάθημα αυτό πριν από την έναρξη του εξαμήνου στο οποίο δηλώνουν τα τελευταία τους μαθήματα.
  4. H εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας θα λαμβάνει χώρα κατά το εαρινό εξάμηνο του δεύτερου ακαδημαϊκού έτους (για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης) και αντίστοιχα μετά το πέρας του 3ου ή 4ου εξαμήνου σπουδών (για τους φοιτητές μερικής φοίτησης). Δεδομένου ότι πολλοί από τους φοιτητές θα εργάζονται κατά τη θερινή περίοδο προβλέπεται δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας παράδοσης της μεταπτυχιακής εργασίας κατά 6 ημερολογιακούς μήνες, μετά από σχετική αίτηση των φοιτητών.

 

3. Ποια η μέθοδος διεξαγωγής των μαθημάτων;

Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν δια ζώσης φοίτηση, ενώ η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας στο τελευταίο εξάμηνο μπορεί να πραγματοποιηθεί με εξ αποστάσεως επίβλεψη. Η διδασκαλία θα γίνεται με σύγχρονες μεθόδους μετάδοσης γνώσης που μπορούν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων live streaming διαλέξεων, χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, σεμινάρια κτλ. Για κάποια από τα διδασκόμενα μαθήματα είναι πιθανό να συνδυάζεται η δια ζώσης παρακολούθηση με εκπαίδευση από απόσταση.

 

4. Ποιο το ύψος των τελών φοίτησης και πότε γίνεται η καταβολή τους;

Για την φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης τα οποία ανέρχονται σε 1.100 ευρώ ανά εξάμηνο, ήτοι 3.300 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος. Η καταβολή των διδάκτρων θα γίνεται ως εξής (για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης): (α) 1.100 ευρώ, για καθένα από τα δύο εξάμηνα διδασκαλίας, κάθε Νοέμβριο (οπότε και ξεκινούν τα μαθήματα) και (β) 1.100 ευρώ για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, σε δύο ισόποσες δόσεις των 550 ευρώ, μία τον Απρίλιο και μία το Σεπτέμβριο του δεύτερου έτους σπουδών. (Η καταβολή των διδάκτρων για τους φοιτητές μερικής φοίτησης θα γίνεται με αναλογικό τρόπο.)

 

5. Υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης ή/και χορήγησης υποτροφιών;

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.4485/2017, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές/τριες ΠΜΣ των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο ΠΜΣ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε ΠΜΣ. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Εάν τα χρηματικά διαθέσιμα του προγράμματος το επιτρέπουν, θα παρέχεται αριθμός υποτροφιών που μπορεί να καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των διδάκτρων. Οι υποτροφίες θα δίνονται σε φοιτητές πλήρους φοίτησης, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου σπουδών, με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια.

 

Νέα

Πρόσκληση σε ομιλία Αντωνακάκη Κωνσταντίνου

Σε συνέχεια των ομιλιών που θα πραγματοποιηθούν στο μάθημα της Διοικητικής Λογιστικής για Τουριστικές Επιχειρήσεις, οι κύριοι Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πασσάς Ιωάννης, διδάκτωρ του Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τουρισμού, σας προσκαλούν να...

Αναβολή μαθήματος Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Επιχειρήσεων

Για λόγους ανωτέρας βίας το μάθημα Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Επιχειρήσεων με τον κο Αποστολάκη Αλέξανδρο  δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη18/01/2024 και ώρα 17:00-20:00μμ.   Θα ενημερωθείτε από τον διδάσκοντα για την αναπλήρωση του...

3η Παγκρήτια Ημέρα Καριέρας στις Ξενοδοχειακές Μονάδες της Κρήτης

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων και η Περιφέρεια Κρήτης, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει ο Τουρισμός στην Κρήτη, αλλά και οι μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει ο ξενοδοχειακός κλάδος του νησιού μας στον τομέα της εργασίας, συνδιοργανώνουν την «3η...

Πρόσκληση σε ομιλία Αντωνακάκη Κωνσταντίνου
Πρόσκληση σε ομιλία Αντωνακάκη Κωνσταντίνου

Σε συνέχεια των ομιλιών που θα πραγματοποιηθούν στο μάθημα της Διοικητικής Λογιστικής για Τουριστικές Επιχειρήσεις, οι κύριοι Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πασσάς Ιωάννης, διδάκτωρ του Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τουρισμού, σας προσκαλούν να...

Αναβολή μαθήματος Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Επιχειρήσεων

Για λόγους ανωτέρας βίας το μάθημα Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Επιχειρήσεων με τον κο Αποστολάκη Αλέξανδρο  δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη18/01/2024 και ώρα 17:00-20:00μμ.   Θα ενημερωθείτε από τον διδάσκοντα για την αναπλήρωση του...

3η Παγκρήτια Ημέρα Καριέρας στις Ξενοδοχειακές Μονάδες της Κρήτης
3η Παγκρήτια Ημέρα Καριέρας στις Ξενοδοχειακές Μονάδες της Κρήτης

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων και η Περιφέρεια Κρήτης, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει ο Τουρισμός στην Κρήτη, αλλά και οι μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει ο ξενοδοχειακός κλάδος του νησιού μας στον τομέα της εργασίας, συνδιοργανώνουν την «3η...