ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού»

Προκήρυξη 2024

Προκήρυξη 2024

για το Νέο Κύκλο του ΠΜΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Ακαδημαϊκό Έτος 2024  – 2025

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) ανακοινώνει το νέο κύκλο σπουδών της ακαδημαϊκής περιόδου 2024-25, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού».

 

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μετά από σπουδές διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων, από τα οποία δύο αφορούν στην παρακολούθηση μαθημάτων (4 ανά εξάμηνο), και ένα στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (σύνολο 90 ECTS). Το ΠΜΣ είναι πλήρους ή μερικής παρακολούθησης με επίσημη γλώσσα την Ελληνική, ενώ ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε 35 άτομα.

 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και συναφών αντικειμένων Ανώτατων Τριτοβάθμιων Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι μη συναφών τμημάτων, που διαθέτουν τουλάχιστον δύο έτη συναφούς επαγγελματικής προϋπηρεσίας. Σημειώνεται ότι ειδικά για τους απόφοιτους πρώην ΤΕΙ, δικαίωμα συμμετοχής στο ΠΜΣ έχουν μόνο όσοι εισήχθησαν σε τμήμα ΤΕΙ, από το 2001 και έπειτα. Δικαίωμα αίτησης έχουν και προπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως τον Οκτώβριο 2024.

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού στο Ηράκλειο. Η διδασκαλία των μαθημάτων (τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου εξαμήνου) διεξάγεται κατά την περίοδο Νοέμβριος – Φεβρουάριος. Η παρακολούθηση των μαθημάτων μπορεί να γίνεται δια ζώσης ή διαδικτυακά μέσω livestreaming. Τα μαθήματα είναι τρίωρα και διδάσκονται απογευματινές ώρες (εκτός Σαββατοκύριακου). Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 είναι η δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου 2024.

 

Για την παρακολούθηση των διαλέξεων του ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης τα οποία ανέρχεται σε 1.100 ευρώ ανά εξάμηνο, ήτοι 3.300 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος. Το ΠΜΣ παρέχει τη δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στους φοιτητές που έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 86, του Ν. 4957/2022.

 

Η υποβολή δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί σε δύο περιόδους και πιο συγκεκριμένα:

(α΄ περίοδος) από 22 Απριλίου έως 15 Ιουνίου 2024, με διεξαγωγή των συνεντεύξεων 20-25 Ιουνίου 2024 και

(β΄ περίοδος) από 01 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2024 και διεξαγωγή συνεντεύξεων 20-25 Σεπτεμβρίου 2024.

Κατά τη δεύτερη φάση αιτήσεων θα καλυφθούν όσες θέσεις έχουν μείνει κενές μετά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων της πρώτης φάσης.

 

Για το διάστημα από 25 Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου 2024 οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://morpheus.hmu.gr/application/new/1167

 

 

 • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία,
 • Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ (εάν απαιτείται),
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
 • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας,
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν),
 • Συστατικές επιστολές (θα συνεκτιμηθούν)

 

Η σύνδεση γίνεται με τους κωδικούς taxis των υποψηφίων.

 

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων που θα υποβάλλουν την αίτησή τους κατά την 1η φάση,  θα διεξαχθούν 20-25 Ιουνίου 2024 αφού προηγηθεί επικοινωνία μαζί τους και τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν έως 5 Ιουλίου 2024.

 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για τη δεύτερη περίοδο υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Για οποιαδήποτε αλλαγή στις παραπάνω ημερομηνίες θα υπάρξει ενημέρωση των υποψηφίων στην σελίδα του μεταπτυχιακού https://master-in-tourism.hmu.gr/

 

Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://master-in-tourism.hmu.gr ή να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Προγράμματος, Δευτέρα-Παρασκευή 10:00πμ – 13:00μμ, στο τηλέφωνο 2810-379670 και στο e-mail: master-tourism@hmu.gr .

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Ακαδημαϊκό Έτος 2024  – 2025

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) ανακοινώνει το νέο κύκλο σπουδών της ακαδημαϊκής περιόδου 2024-25, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού».

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μετά από σπουδές διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων, από τα οποία δύο αφορούν στην παρακολούθηση μαθημάτων (4 ανά εξάμηνο), και ένα στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (σύνολο 90 ECTS). Το ΠΜΣ είναι πλήρους ή μερικής παρακολούθησης με επίσημη γλώσσα την Ελληνική, ενώ ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε 35 άτομα.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και συναφών αντικειμένων Ανώτατων Τριτοβάθμιων Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι μη συναφών τμημάτων, που διαθέτουν τουλάχιστον δύο έτη συναφούς επαγγελματικής προϋπηρεσίας. Σημειώνεται ότι ειδικά για τους απόφοιτους πρώην ΤΕΙ, δικαίωμα συμμετοχής στο ΠΜΣ έχουν μόνο όσοι εισήχθησαν σε τμήμα ΤΕΙ, από το 2001 και έπειτα. Δικαίωμα αίτησης έχουν και προπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως τον Οκτώβριο 2024.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού στο Ηράκλειο. Η διδασκαλία των μαθημάτων (τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου εξαμήνου) διεξάγεται κατά την περίοδο Νοέμβριος – Φεβρουάριος. Η παρακολούθηση των μαθημάτων μπορεί να γίνεται δια ζώσης ή διαδικτυακά μέσω livestreaming. Τα μαθήματα είναι τρίωρα και διδάσκονται απογευματινές ώρες (εκτός Σαββατοκύριακου). Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 είναι η δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου 2024.

Για την παρακολούθηση των διαλέξεων του ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης τα οποία ανέρχεται σε 1.100 ευρώ ανά εξάμηνο, ήτοι 3.300 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος. Το ΠΜΣ παρέχει τη δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στους φοιτητές που έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 86, του Ν. 4957/2022.

Η υποβολή δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί σε δύο περιόδους και πιο συγκεκριμένα:

(α΄ περίοδος) από 22 Απριλίου έως 15 Ιουνίου 2024, με διεξαγωγή των συνεντεύξεων 20-25 Ιουνίου 2024 και

(β΄ περίοδος) από 01 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2024 και διεξαγωγή συνεντεύξεων 20-25 Σεπτεμβρίου 2024.

Κατά τη δεύτερη φάση αιτήσεων θα καλυφθούν όσες θέσεις έχουν μείνει κενές μετά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων της πρώτης φάσης.

Για το διάστημα από 25 Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου 2024 οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://morpheus.hmu.gr/application/new/1167

 • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία,
 • Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ (εάν απαιτείται),
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
 • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας,
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν),
 • Συστατικές επιστολές (θα συνεκτιμηθούν)

Η σύνδεση γίνεται με τους κωδικούς taxis των υποψηφίων.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων που θα υποβάλλουν την αίτησή τους κατά την 1η φάση,  θα διεξαχθούν 20-25 Ιουνίου 2024 αφού προηγηθεί επικοινωνία μαζί τους και τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν έως 5 Ιουλίου 2024.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για τη δεύτερη περίοδο υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στις παραπάνω ημερομηνίες θα υπάρξει ενημέρωση των υποψηφίων στην σελίδα του μεταπτυχιακού https://master-in-tourism.hmu.gr/

Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://master-in-tourism.hmu.gr ή να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Προγράμματος, Δευτέρα-Παρασκευή 10:00πμ – 13:00μμ, στο τηλέφωνο 2810-379670 και στο e-mail: master-tourism@hmu.gr .

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ακαδημαϊκό Έτος 2024 –2025
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ακαδημαϊκό Έτος 2024 –2025

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ακαδημαϊκό Έτος 2024  – 2025 Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) ανακοινώνει το νέο κύκλο σπουδών της ακαδημαϊκής περιόδου...

Πρόσκληση σε ομιλία Αντωνακάκη Κωνσταντίνου
Πρόσκληση σε ομιλία Αντωνακάκη Κωνσταντίνου

Σε συνέχεια των ομιλιών που θα πραγματοποιηθούν στο μάθημα της Διοικητικής Λογιστικής για Τουριστικές Επιχειρήσεις, οι κύριοι Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πασσάς Ιωάννης, διδάκτωρ του Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τουρισμού, σας προσκαλούν να...

Αναβολή μαθήματος Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Επιχειρήσεων

Για λόγους ανωτέρας βίας το μάθημα Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Επιχειρήσεων με τον κο Αποστολάκη Αλέξανδρο  δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη18/01/2024 και ώρα 17:00-20:00μμ.   Θα ενημερωθείτε από τον διδάσκοντα για την αναπλήρωση του...