1. Πρόσφατο εκκαθαριστικό
  2. Πρόσφατο Ε1
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ” δεν έχω κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τέλη φοίτησης του ΠΜΣ με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν.4485/2017 και δεν λαμβάνω υποτροφία από άλλη πηγή”.

Την υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να την συντάξετε ηλεκτρονικά μέσω του www.gov.gr και να την αποστείλετε μαζί με την αίτηση απαλλαγής και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο email : master-tourism@hmu.gr έως τις 24/10/2022.

 

Η απαλλαγή τελών φοίτησης υπολογίζεται βάσει του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου εισοδήματος απόφαση 104375/Ζ1 ΦΕΚ 4659/ 05.09.2022